Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), niniejszym informujemy, że:

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w procesie rekrutacji jest DEC POLAND TEKPRO sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, ul. Korczaka 37, 39-300 Mielec, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000275829, posiadająca REGON: 180203226, NIP: 8172041147, dane kontaktowe: tekpro@dec-group.pl, (+48) 17 788 64 28

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane dla celu realizacji procesu rekrutacji i zawarcia umowy o pracę, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, również w celu przyszłych rekrutacji.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udzielona zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Zgoda będącą podstawą przetwarzania danych osobowych ma charakter dobrowolnej, a brak wyrażenia zgody, spowoduje brak możliwości przetwarzania danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji. Może Pani/Pan w każdym momencie wycofać zgodę, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem tejże zgody.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji, w której bierze Pani/Pan udział. W przypadku wyrażenia dodatkowej, odrębnej zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 3 lat, którego upływ nastąpi z końcem roku kalendarzowego, chyba że zgoda zostanie wcześniej cofnięta.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym w procesie rekrutacji.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, w tym żądania kopii danych, a ponadto prawo żądania ich sprostowania (aktualizacji), usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami.